Εξισορρόπηση της Θηλυκής Ενέργειας

This frequency activates the right side of the brain which is feminine in nature.

The right hemisphere is what gives us creativity, delegation, intuition, nurture, receptiveness, tenderness, integration, softness. 

It is the part of us that “knows” without explanation. Its roots reach deep into the heart.
This frequency is essential for both men and women. Do not ever underestimate it. 

*The whole universe is made from information expressed in the form of frequencies. Korina’s Frequency paintings express strong frequencies and active information. This information manifests then in your physical experience, when you have the  paintings in your living space or when you wear them. You radiate this frequency and you help others around you as well.


Η συχνότητα αυτή, ενεργοποιεί τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου μας, που είναι θηλυκή από τη φύση της.
Το δεξί ημισφαίριο είναι αυτό που σου δίνει δημιουργικότητα, λεπτότητα, διαίσθηση, καλλιέργεια, αποδοχή, τρυφερότητα, ολοκλήρωση, απαλότητα.
Είναι εκείνο το κομμάτι σου, που “γνωρίζει” χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις. Έχει τις ρίζες του
βαθιά στην καρδιά.
Αυτή η συχνότητα είναι βασική και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Μην την υποτιμήσεις ποτέ.

*Όλο το σύμπαν είναι φτιαγμένο από πληροφορία εκφρασμένο σε μορφή συχνοτήτων. Οι πίνακες συχνοτήτων της Κορίνας, εκφράζουν δυνατές συχνότητες και ενεργή πληροφορία. Αυτή η πληροφορία εμφανίζεται μετά στην πραγματικότητα σου, όταν έχεις τους πίνακες στο χώρο σου ή όταν τους φοράς. Εκπέμπεις αυτή τη συχνότητα και βοηθάς και τους άλλους γύρω σου!