Η δύναμη της ελπίδας

With this frequency you will gain the belief that your future can be better than your past, and that you have a role to play in making that future a reality. (Do not forget that what you believe, comes true!) 

Με αυτή τη συχνότητα θα κερδίσεις την πεποίθηση οτι το μέλλον σου μπορεί να είναι καλύτερο από το παρελθόν σου και οτι έχεις ένα ρόλο να παίξεις για να γίνει αυτό το μέλλον πραγματικότητα. (Μην ξεχνάς πως ότι πιστεύεις, γίνεται, υλοποιείται!)